hoed
Wat mij interesseert
Beelden en verhalen van ver en dichtbij

bremerbergdijk

Oostelijk Flevoland, Bremerbergdijk/hoek Enkweg. Links een klein stukje Spijk en
rechts het Ellerstrand. Daarachter het Veluwemeer (niet te zien).Bremerbergdijk


De polder Oostelijk Flevoland is ontstaan tussen de jaren 1950 en 1957.


Dat was de fase van dijkaanleg en droogvallen van de bodem. De Bremerbergdijk (waarop de foto is genomen) is goeddeels aangelegd in 1955.
Daarna is het landschap ingericht, onder andere met bossen zoals Spijk en Bremerberg en stranden, zoals Ellerstrand.

Veel weg- en gebiedsnamen in Flevoland zijn verbonden met het verleden hoewel niet altijd even duidelijk.

Waar de eigennaam 'Spijk' vandaan komt is mij onduidelijk. Het refereert aan 'spijkzand', een moderne geologische maar lokale term voor zand dat in Oostelijk Flevoland aanwezig is langs de Bremerbergdijk en de Drontermeerdijk.
Spijk heeft, qua naamgeving, mogelijk iets te maken met Doornspijk. Of er een relatie is tussen Doornspijk en spijkzand weet ik niet.
In Flevoland bevindt het spijkzand zich in de bodem. Op sommige plekken komt het aan de oppervlakte zoals bij de Spijkplas.
Spijkzand is geen zand dat door de Zuiderzee van de Veluwe is afgeslagen. Het komt uit het gebied zelf, van de zeebodem; geologen noemen het 'zand van lokale oorsprong'.
Spijkzand vindt zijn oorsprong in het verspoelen van dekzand. Dekzand is zand dat tijdens de laatste ijstijd door de wind (ook in Flevoland) is afgezet. De verspoeling heeft plaatsgevonden vanaf midden 1500.
Het bosgebied Spijk ligt grotendeels op dit spijkzand en ligt wat hoger dan het omringende landbouwland.

De herkomst van de naam Bremerberg is mij evenmin duidelijk. Het bosgebied Bremerberg doet zijn naam ook niet echt eer aan. Er ontspringt weliswaar een (kunstmatig) beekje maar ten opzichte van Spijk ligt het bosgebied lager. Spijkzand tref je er niet aan, wel zware zavel en klei dat is afgezet op het dekzand.

De naam van het Ellerstrand is ontleend aan een geultje in de voormalige Zuiderzee bij Elburg.

Enkweg komt van enk, ook wel es genoemd. Het is een hooggelegen akker waarvan het ontstaan tot ver in het verleden teruggaat. Enken komen voor op het 'oude land'.

De informatie over het spijkzand is ontleend aan 'De bodem van Oostelijk Flevoland', Flevobericht 258, 1986 en de 'Bodemkaart van Nederland', blad 20 oost en 21 west, 1990.